XII MIEJSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ “Moje miasto – Szczecin”

REGULAMIN
XII MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ
“Moje miasto – Szczecin”

I ORGANIZATOR

Organizatorem XII Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Moje miasto – Szczecin” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (091) 421 80 20, faks (091) 421 80 18, e-mail: klubskolwin@wp.pl
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Ewelina Marteniak.

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 3 kwietnia 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia
21 kwietnia 2017 roku.

III CELE KONKURSU

1. Prezentacja twórczości dzieci ukazująca piękno miasta Szczecina.
2. Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.
3. Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.
4. Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony, popularyzacji i promocji różnych środowisk i miejsc zamieszkania.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestnika (uczestników) Konkursu

2. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych oraz ośrodków wychowawczych i odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:
* 6 – 9 lat
* 10 – 13 lat
* 14 – 18 lat

3. Kryterium oceny prac:
• wrażenie artystyczne
• zachowanie tematu Konkursu
• samodzielność wykonania
• staranność wykonania

4. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające architekturę, przestrzeń, wydarzenia oraz inne okoliczności charakterystyczne dla Szczecina

5. Technika prac:
* malarstwo
* grafika
* collage
* rysunek na podłożu papierowym

6. Format prac: A3 (42 x 30 cm) Prac nie należy oprawiać. Prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną.
Nie należy zwijać prac!

7. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
8. Każda z placówek łącznie może nadesłać maksymalnie 12 prac.
9. Z udziału w konkursie zostają wykluczeni pracownicy DK „Klub Skolwin” i członkowi ich rodzin..

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygniecie konkursu i ekspozycja prac odbędzie się dnia 22 kwietnia 2017 roku
w Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, w Sali Teatralnej.
2. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i przyzna nagrody. Nagrody przyznawane będą na każdym poziomie wiekowym.
Wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 kwietnia 2017 roku w siedzibie organizatora.
3. Nagrody nieodebrane w powyższym terminie laureaci mogą odebrać w ciągu 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie organizatora. Po tym okresie przechodzą one na rzecz Organizatora Konkursu.
Organizator może przyznać specjalne wyróżnienie.
4. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

VI UWAGI DODATKOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

Formularz-Moje-miasto-2018