XIII MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ “Po piękniejszej stronie świata”

REGULAMIN

XIII MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„Po piękniejszej stronie świata”.

I  ORGANIZATOR

Organizatorem XIII Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Trzeźwy umysł – w trzeźwym świecie wszystko gra” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon 91 421 80 20, faks 91 421 80 18, e-mail: klubskolwin@wp.pl

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Ewelina Marteniak.

II  MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.

Termin nadsyłania prac konkursowych  na adres organizatora do dnia 16 listopada 2018 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia

1 grudnia 2018 roku.

III  CELE KONKURSU

Celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży do propagowania oraz eksponowania życia w trzeźwości. Propagowanie trzeźwości w życiu codziennym uczy dzieci i młodzież poszanowania dla własnej osoby i dla własnego ciała, pomaga dostrzec istnienie innych jednostek wraz z ich problemami oraz wskazuje możliwości rozwiązywania wszelkich życiowych wyzwań w trzeźwości i poczucia własnej wartości.

Tematyka prac powinna być związana z różnorodnymi konsekwencjami picia i nadużywania alkoholu, narkotyków, palenia papierosów oraz  z propozycją – jak można żyć w trzeźwym świecie bez używek. Wykonane prace powinny ukazać piękno i wartościowość życia w trzeźwości, bądź być ostrzeżeniem co może się stać, jeśli będziemy używali alkoholu, narkotyków i innych szkodliwych używek.

IV  ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestnika Konkursu. Do Konkursu dopuszczone zostaną tylko prace indywidualne, wykonane w 2018 roku.

 1. Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych:
  • 6 – 8   lat
  • 9 – 12 lat
  • 13 – 16 lat
 1. Kryterium oceny prac:
  • samodzielność wykonania
  • staranność wykonania
  • wrażenie estetyczne
  • praca musi odpowiadać na temat
 1. Technika prac dowolna:
  • malarstwo
  • grafika
  • fotografia
 1. Format prac – wyłącznie A3.
 1. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną. W przypadku nadsyłania zestawu prac należy dołączyć specyfikację zawierającą tytuł pracy, imię i nazwisko autora. Jedna instytucja może przesłać sumarycznie maksimum 12 prac.
 1. W Konkursie mogą również brać udział osoby zgłaszające się indywidualnie, bez pośrednictwa instytucji oświatowych, kulturalnych itp.

.7.   Prace wykonane w technikach: malarstwo, grafika, rysunek – powinny być oprawione w passe-partout. Nie należy zwijać prac!

V  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygniecie konkursu i ekspozycja prac odbędzie się dnia 1 grudnia 2018 roku

w Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, w Sali Teatralnej.

 1. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów,

przyzna nagrody rzeczowe. Nagrody przyznawane będą na każdym poziomie wiekowym.

 1. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 1 grudnia 2018 roku w siedzibie organizatora. Instruktorzy lub opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach, najpóźniej na pięć dni przed dniem wręczenia nagród.
 2. Po nieodebrane tego dnia nagrody laureaci mogą zgłaszać się w ciągu 2 tygodni (od rozstrzygnięcia konkursu) w siedzibie organizatora. Po tym okresie przechodzą one na rzecz Organizatora Konkursu.
 3. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienie.
 4. Dom Kultury „Klub Skolwin” ufunduje poza tym nagrodę specjalną dla tej szkoły (świetlicy) lub instytucji, której uczestnicy konkursu zdobędą najwięcej nagród i wyróżnień.
 5. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

VI  UWAGI DODATKOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków       niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN