XIV Miejski Knkurs Twórczości Plastycznej „Moje miasto – Szczecin”

REGULAMIN

XIV MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

“Moje miasto – Szczecin”
LOGOSS

I ORGANIZATOR

Organizatorem XIV Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Moje miasto – Szczecin” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (091) 421 80 20, faks (091) 421 80 18, e-mail: klubskolwin@wp.pl

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Maria Stafyniak.

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.

Termin nadsyłania prac konkursowych  na adres organizatora do dnia 29  marca 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia

13 kwietnia 2019 roku.

III CELE KONKURSU

 1. Prezentacja twórczości dzieci ukazująca piękno miasta Szczecina.
 2. Kształtowanie wśród uczestników konkursu emocjonalnego stosunku do miasta, w którym się wychowują i mieszkają.
 3. Zgłębianie poczucia tożsamości regionalnej.
 4. Propagowanie wśród dzieci działań zmierzających w kierunku ochrony, popularyzacji i promocji różnych środowisk i miejsc zamieszkania.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza      zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestnika (uczestników) Konkursu

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjów, szkół specjalnych oraz ośrodków wychowawczych i odbędzie się w następujących kategoriach wiekowych:

* 6 – 9   lat

* 10 – 13 lat

* 14 – 18 lat

 1. Kryterium oceny prac:
  • wrażenie artystyczne
  • zachowanie tematu Konkursu
  • samodzielność wykonania
  • staranność wykonania
 1. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające architekturę, przestrzeń, wydarzenia oraz inne okoliczności charakterystyczne dla Szczecina
 1. Technika prac:

* malarstwo

* grafika

* collage

* rysunek na podłożu papierowym

* technika mieszana

 1. Format prac: A3 (42 x 30 cm) Prac nie należy oprawiać. Prace w innym formacie nie będą brane pod uwagę. Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną.

Nie należy zwijać prac!

 1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę.
 2. Każda z placówek łącznie może nadesłać maksymalnie 12 prac.
 3. Z udziału w konkursie zostają wykluczeni pracownicy DK „Klub Skolwin” i członkowi ich rodzin..

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygniecie konkursu i ekspozycja prac odbędzie się dnia 13 kwietnia 2019 roku

w Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, w Sali Teatralnej.

 1. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów i przyzna nagrody. Nagrody przyznawane będą na każdym poziomie wiekowym.

Wręczenie nagród nastąpi w dniu 13 kwietnia 2019 roku w siedzibie organizatora.

 1. Nagrody nieodebrane w powyższym terminie laureaci mogą odebrać w ciągu 2 tygodni od dnia rozstrzygnięcia konkursu w siedzibie organizatora. Po tym okresie przechodzą one na rzecz Organizatora Konkursu.

Organizator może przyznać specjalne wyróżnienie.

 1. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do eksponowania prac konkursowych, w tym poza granicami kraju oraz do wydania różnych publikacji w postaci drukowanej lub elektronicznej, zawierających nadesłane prace. Ma to służyć jedynie celom promocji, a prace nie będą nigdzie sprzedawane. Wykorzystywane przez Organizatora prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

VI UWAGI DODATKOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

PROTOKÓŁ JURY