MIEJSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ “Kocham Cię, mamo”

REGULAMIN

XII MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

“Kocham Cię, mamo”

 kun

I ORGANIZATOR

Organizatorem  XII Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Kocham Cię, mamo” jest:

 Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon (91) 421 80 20, e-mail: klubskolwin@wp.pl

Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest:

 Maria Stafyniak.

 

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.

Termin nadsyłania prac konkursowych  na adres organizatora do dnia 20 maja 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia 7 czerwca 2019 roku.

 

III CELE KONKURSU

Celem Konkursu jest zmobilizowanie dzieci do własnych przemyśleń na temat roli mam w ich życiu, miłości macierzyńskiej, piękna uczucia istniejącego pomiędzy matką a jej dziećmi. Szczególnie w tym wieku, kiedy mama jest najwyższym autorytetem, najpewniejszym wsparciem, najwierniejszym przyjacielem i niemal całym światem.

Tematyka prac jest oczywista, jednakże mile widziane będą prace nie wprost portretujące mamy, lecz opowiadające o uczuciach do nich.

 

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestnika (uczestników) Konkursu.
 2. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
 3. Kryterium oceny prac: samodzielność wykonania, staranność wykonania, wrażenie estetyczne.
 4. Technika prac dowolna: malarstwo, rysunek, wyklejanka, inne stosowne do wieku uczestników, gwarantujące samodzielność wykonania.
 5. Format prac A4.
 6. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną. W przypadku nadsyłania zestawu prac należy dołączyć specyfikację zawierającą tytuł pracy, imię i nazwisko autora.
 7. W Konkursie mogą również brać udział osoby zgłaszające się indywidualnie, bez pośrednictwa instytucji oświatowych, kulturalnych itp.
 8. Z udziału w konkursie zostają wykluczeni pracownicy DK „Klub Skolwin” i członkowi ich rodzin.
 9. Prace wykonane w technikach: malarstwo, grafika, rysunek, wycinanka, kolaż, technika mieszana – powinny być oprawione w passe-partout. Nie należy zwijać prac!

 

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Rozstrzygniecie Konkursu i ekspozycja prac odbędzie się dnia 7 czerwca 2019 roku w Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie.
 1. Nagrodą główną w Konkursie jest ufundowane przez Dom Kultury „Klub Skolwin” przedstawienie teatralne Teatru „La Fayette” przeznaczone dla dzieci. Nagroda ta zostanie przyznana placówce, której uczestnicy zdobędą łącznie najwięcej nagród. W przypadku takiej samej liczby nagród zdobytych przez dwie lub więcej placówek ostateczną decyzję o nagrodzie podejmie jury Konkursu. Tytuł, termin i miejsce wystawienia spektaklu, o którym mowa zostaną określone w trybie odrębnych ustaleń pomiędzy DK „Klub Skolwin” a nagrodzoną placówką.
 2. Organizator przewiduje przyznanie równorzędnych nagród dla wybranych uczestników Konkursu. Nagrody te przyzna powołane przez organizatora Jury, które dokona oceny nadesłanych prac. Wręczenie nagród nastąpi 7 czerwca 2019 roku w siedzibie organizatora podczas festynu z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Opiekunowie laureatów zostaną poinformowani o przyznanych nagrodach i dokładnej porze uroczystości finałowej.

Nagrody nieodebrane podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu będą do odbioru przez dwa tygodnie od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Po tym terminie przechodzą one na własność Organizatora.

 1. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

 

VI UWAGI DODATKOWE

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

Formularz-Kocham-Cię-mamo– PDF