XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Refleksy”

Dom Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie

ogłasza:

 XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

„Refleksy”

            Konkurs ma charakter otwarty – jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu 5 wierszy w czterech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w Konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej, zaklejonej  kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora – imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres Organizatora Konkursu:

Dom Kultury „Klub Skolwin”, ul. Stołczyńska 163,

71 – 868 Szczecin, z dopiskiem: „Konkurs Poetycki Refleksy”.

Termin nadsyłania wierszy upływa 23 listopada 2018 roku.

Każdy Uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej nigdzie publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród i wyróżnień wskazanym przez Jury twórcom:

I           nagroda 1.200,- zł

II         nagroda    900,- zł

III        nagroda    700,- zł

Trzy wyróżnienia po 500,-zł

Nagrody pieniężne nieodebrane osobiście przez Laureatów w dniu rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na rzecz Organizatora.

Nagrodzone wiersze zostaną wydrukowana w kwartalniku literacko-kulturalnym elewator.

Rozstrzygnięcie Konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia

9 lutego 2019 roku.

(plik do pobrania – PDF)

REGULAMIN

(W przypadku jeżeli pobierane powyższego linku nie rozpocznie się automatycznie należy sprawdzić i dostosować ustawienia przeglądarki internetowej, firewall-a i programów antywirusowych).

PROTOKÓŁ JURY