XIV MIEJSKI KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ “PO PIĘKNIEJSZEJ STRONIE ŚWIATA”

Tegoroczna edycja konkursu została zakończona.

 

Zobacz: Protokół Jury Po piękniejszej stronie świata 2019


Pozostałe informacje dotyczące konkursu


REGULAMIN

XIV MIEJSKIEGO KONKURSU TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ

„Po piękniejszej stronie świata”.

I ORGANIZATOR

Organizatorem XIV Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej „Po piękniejszej stronie świata” jest Dom Kultury „Klub Skolwin” z siedzibą w Szczecinie, ul. Stołczyńska 163, 71-868 Szczecin, telefon 91 421 80 20, faks 91 421 80 18, e-mail: klubskolwin@wp.pl
Osobą odpowiedzialną merytorycznie za Konkurs jest Ernestyna Buksak.

II MIEJSCE I TERMIN

Finał Konkursu odbędzie się w siedzibie organizatora – adres jak wyżej.
Termin nadsyłania prac konkursowych na adres organizatora do dnia 22 listopada 2019 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się dnia

7 grudnia 2019 roku.

III CELE KONKURSU

Celem konkursu jest włączenie dzieci i młodzieży do propagowania oraz eksponowania życia w trzeźwości i wolności od uzależnień. Propagowanie trzeźwości w życiu codziennym uczy dzieci i młodzież poszanowania własnej osoby i własnego ciała, pomaga dostrzec istnienie innych jednostek wraz z ich problemami oraz wskazuje możliwości rozwiązywania wszelkich życiowych wyzwań w trzeźwości i poczuciu własnej wartości.
Tematyka prac powinna być związana z różnorodnymi konsekwencjami picia i nadużywania alkoholu, narkotyków, palenia papierosów oraz z propozycją – jak można żyć w trzeźwym świecie bez używek. Wykonane prace powinny ukazać piękno i wartościowość życia w trzeźwości, bądź być ostrzeżeniem co może się stać, jeśli będziemy używali alkoholu, narkotyków i innych szkodliwych używek.

IV ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami plastycznymi wykonanymi przez uczestnika Konkursu. Do Konkursu dopuszczone zostaną tylko prace indywidualne, wykonane w 2019 roku.
1. Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych:
• 6 – 8 lat
• 9 – 11 lat
• 12 – 14 lat
• 15 – 19 lat

2. Kryterium oceny prac:
• samodzielność wykonania
• staranność wykonania
• wrażenie estetyczne
• spójność z tematyką konkursu

3. Technika prac do wyboru:
• malarstwo
• grafika
• fotografia
• technika mieszana

4. Format prac – wyłącznie A3.

5. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną. W przypadku nadsyłania zestawu prac należy dołączyć specyfikację zawierającą tytuł pracy, imię i nazwisko autora. Jedna instytucja może przesłać sumarycznie maksimum 12 prac.

6. W Konkursie mogą również brać udział osoby zgłaszające się indywidualnie, bez pośrednictwa instytucji oświatowych, kulturalnych itp.

7. Prace wykonane w technikach: malarstwo, grafika, rysunek – powinny być oprawione w passe-partout. Nie należy zwijać prac!

V ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

1. Rozstrzygniecie konkursu i ekspozycja prac odbędzie się dnia 7 grudnia 2019 roku
w Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie, w Sali Teatralnej.
2. Powołane przez organizatora Jury dokona oceny nadesłanych prac, wyłoni laureatów,
przyzna nagrody rzeczowe. Nagrody przyznawane będą na każdym poziomie wiekowym.
3. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 7 grudnia 2019 roku w siedzibie organizatora. Instruktorzy lub opiekunowie laureatów zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o zdobytych nagrodach i wyróżnieniach, najpóźniej na pięć dni przed dniem wręczenia nagród.
4. Po nieodebrane tego dnia nagrody laureaci mogą zgłaszać się w ciągu 2 tygodni (od rozstrzygnięcia konkursu) w siedzibie organizatora. Po tym okresie przechodzą one na rzecz Organizatora Konkursu.
5. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienie.
6. Dom Kultury „Klub Skolwin” ufunduje poza tym nagrodę specjalną dla tej szkoły (świetlicy) lub instytucji, której uczestnicy konkursu zdobędą najwięcej nagród i wyróżnień.
7. Organizator nie odsyła nadesłanych prac – wszystkie prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

VI UWAGI DODATKOWE

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w programie Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy Po piękniejszej stronie świata 2019

Regulamin Po piękniejszej stronie świata 2019